Akadálymentesített nézet

Városi Családsegítő és Gondozási Központ
Százhalombatta

Kirándulás 2021.06.22.

Hősies csapatunk teljesítette a kitűzött túraútvonalat a Biai-hegyekben:

11km+36°C+meredek kaptatók vs. gyönyörű táj+viadukt+finom fagyi+öröm és elégedettség


Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

működési rendje 2020.06.02-tól visszaáll az eredeti nyitva tartásra.

 Ügyfélfogadás: H-CS: 08-16-ig. P: 10.-13.30-ig.

Tel: 06 23 354-934/104,105

06 23 359-582/104,105

Egyidejűleg az intézményben tartózkodó ügyfelek számát korlátozni szükséges (max. 4fő).

Annak érdekében, hogy az ügyfelek közötti megfelelő védőtávolság (2méter) biztosítható legyen, javasoljuk a telefonon történő előzetes időpont egyeztetést.

 

Kérjük a Tisztelt ügyfeleket, hogy az ügyfélfogadásra szájmaszkot hozzanak magukkal. Intézménybe való belépéskor kézfertőtlenítőszert biztosítunk.

Család-, és Gyermekjóléti Szolgálat

Család és- Gyermekjóléti Szolgálat

Bemutatkozás

A szolgáltatás célja, hogy a különböző problémákkal küzdő és segítséget kérő egyéneknek, családoknak, a családsegítés keretein belül támogatást nyújtson. A szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő, vagy krízishelyzetben lévő személyeknek, családoknak, közösségeknek nyújtson segítséget a megfelelő szakmai eszközökkel az ehhez vezető okok megelőzése, és az életvezetési képességek megőrzése érdekében. Ezen belül a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését.

 

A szolgálat feladata:

- felkeresi a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyeket, családokat

- szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás nyújtása

- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése,
- segíti családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,

- közösségfejlesztő és szabadidős programok szervezése

- tanácsadást nyújt a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére

- adományok fogadása és közvetítése

- hivatalos ügyek intézése

- ellátások, szolgáltatások igénybevételéhez információk nyújtása

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében

- tájékoztatást nyújtása a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról és ezek hozzájutásáról

a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,

- a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése

 

 A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:

a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,

a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,

- a jelzőrendszer tagjaival való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,

- tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

 

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

- a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását

 

A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében

- kezdeményezni az egyéb szociális és gyermekjóléti alapellátások, egészségügyi ellátások, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét

 

 

Speciális szolgáltatásaink:

 • Szülőklub szervezése
 • Játszóház működtetése
 • Szakemberek részére szakmai műhely szervezése
 • Szabadidős programok szervezése, pl.: gyermeknap, Mikulás ünnepség, stb.
 • Gyermekintézményekkel személyes kapcsolattartás
 • Cseverészde Klub (egyedül élő személyek számára)
 • Pszichológiai tanácsadás
 • Jogi tanácsadás

Elérhetőségünk:

Városi Családsegítő és Gondozási Központ

Százhalombatta - Dunafüred, Szivárvány tér 5.

06 23/354-934/ 104, 105 mellék

E-mail: csaladsegito@mail.battanet.hu

 

Szervezeti egység vezető: Kámán Attiláné
Munkatársaink: Sokorai Katalin
Soczóné Hordai Edina
Polgárné Varga Erzsébet
Pallag Eszter

 

Ügyfélfogadás rendje:

 

Hétfő:              8:00 -18:00

Kedd:              8:00-16:00

Szerda:            8:00-16:00

Csütörtök:      8:00-16:00

Péntek:           10:00-13:30

 

A szolgáltatás igénybevételének módja, feltétele:

A szolgáltatást térítésmentesen, önkéntes alapon bárki igénybe veheti, az intézmény székhelyén ügyfélfogadási időben.

  

Az aktuális programjainkról a VCSGK honlapjáról értesülhetnek!

 

Ha Ön azt tapasztalja, hogy a környezetében élők közül valakinek szüksége lehet ránk, kérjük jelezze felénk, hogy a segítség időben érkezzen!

 

A szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe.

Család­ és Gyermekjóléti Központ

A Család­ és Gyermekjóléti központ, a Család­ és Gyermekjóléti Szolgálat  munkáját egészíti ki azoknál az ellátási területén élő, veszélyeztetett kiskorú gyermeket nevelő családoknál, ahol a családban fennálló probléma a szolgálat eszközeivel, alapellátás keretében végzett családsegítéssel nem volt megoldható, így hatósági beavatkozás (gyermek védelembe vétele, gyermek családból valókiemelése) vált szükségessé, vagy az állami gondoskodásból a gyermek már visszatérhetett vér szerinti családjába, de utógondozás van folyamatban.

 

Család­ és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai

–                    Pszichológiai tanácsadás (előzetes bejelentkezéssel)

–                    Jogi tanácsadás

–                    Családterápia (előzetes bejelentkezéssel)

–                    Kapcsolat Ügyelet (előzetes bejelentkezéssel)

–                    Mediáció (előzetes bejelentkezéssel)

–                    Fejlesztő pedagógiai foglalkozások (előzetes bejelentkezéssel)  

 

Elérhetőség:

2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.

06-23-366-104

E-mail:jaras@szocgond.hu

 

  

Ellátottjogi képviselet

 

Az ellátottjogi képviselői hálózatot az egészségügyért, a szociál- és nyugdíjpolitikáért, valamint a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztérium (Emberi Erőforrások Minisztériuma, EMMI) önálló szervezeti egységeként az Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ) működteti.

 

Az ellátottjogi képviselő – törvényekben és a jogszabályokban meghatározott keretek között – védi az ellátottak jogait, segíti őket azok megismerésében és érvényesítésében.

 

Az ellátottjogi képviselő feladatai az Szociális Törvény alapján

 • segíti az ellátást igénybevevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott között kialakult konfliktus megoldásában,
 • segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és a fenntartónál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok megfogalmazásában,
 • megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybe vevőket érintő jogokról,
 • a jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során - írásbeli meghatalmazás alapján - képviselheti az ellátást igénybevevőt, törvényes képviselőjét,
 • az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során,
 • intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére,
 • észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az intézmény vezetőjénél,
 • amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, intézkedés megtételét kezdeményezheti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok felé,
 • a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja.

 

Az ellátottjogi képviselő az Szociális Törvényben meghatározott feladatainak ellátása során

 • az általános tájékoztatási kötelezettségen túlmenően további tájékoztatást nyújt az ellátott részére az érintett szolgáltatónál alkalmazott gyakorlatról,
 • tájékoztatja az ellátottat, törvényes képviselőjét, hogy panaszát mely személy vagy szerv részére továbbíthatja, továbbá a kialakult konfliktus rendezése érdekében az érintettek bevonásával egyeztetést tarthat,
 • folyamatosan tájékoztatást nyújt az ellátott, valamint a törvényes képviselője részére a meghatalmazás alapján megtett intézkedésekről, eljárási cselekményekről, a kivizsgálás aktuális helyzetéről, a lehetséges jogorvoslati, illetve egyéb panasztételi lehetőségekről,
 • tájékoztatást kérhet a szolgáltató képviselőjétől az ellátással összefüggésben alkalmazott gyakorlatról, tájékozódik arról, hogy a szakmai feladatok ellátása megfelel-e a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
 • tájékoztatást kérhet az alkalmazott korlátozó intézkedések okairól, előzményeiről, és szükség esetén javaslatot tehet a korlátozó intézkedéssel összefüggő szolgáltatói gyakorlat szakmai tartalmára vonatkozóan.

 

Az ellátottak jogérvényesítésének elősegítése érdekében az ellátottjogi képviselő

 • évente legalább egy alkalommal részt vesz az ellátási területén lévő tartós bentlakásos szociális intézményben rendezett érdekképviseleti fórum ülésén, ahol tájékoztatja az ellátottakat a jogaikról, azok érvényesítésének módjáról, az ellátottjogi képviselő elérhetőségéről és a segítő szervezetekről, továbbá válaszol az ellátottak kérdéseire;
 • a Szolgálat által meghatározott időtartamban fogadóórát tart a bentlakásos szociális intézményben;
 • működési területén kapcsolatot tart a megyei (fővárosi) módszertani intézménnyel, valamint a szociális hatósággal;
 • szükség szerint, az intézmény működésének zavarása nélkül közvetlenül felkeresheti az ellátottakat a lakószobákban;
 • felveszi a kapcsolatot az intézményben működő ellátotti önkormányzattal;
 • az ellátottal szembeni korlátozó intézkedés alkalmazásáról való tudomásszerzést követően az ellátottjogi képviselő tájékozódik az ügyben, megvizsgálja a korlátozás szükségességét és az eljárás jogszerűségét, melyről az ellátottjogi képviselő dokumentációt vezet és éves beszámolójában összegzi a korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos tapasztalatait.

 

Az országos jogvédői hálózat keretében megyei illetékességgel működő ellátottjogi képviselők a fenti feladatokat az IJSZ által meghatározott, a jogvédelmi munkára vonatkozó szakmai feltételrendszer alapján látják el. Ebben a rendszerben került meghatározásra – többek között – az ellátottjogi képviselők fogadóóráinak rendje az egyes intézménytípusokban - elsősorban a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtó intézményekben.

 

 

Az ellátottjogi képviselők munkájában kiemelkedő feladat a lakosság jogi ismereteinek és jogtudatosságának növelése, az ellátottak és a lakosság részére történő tájékoztatás.

 

Az ellátottjogi képviselők az IJSZ nyilvántartási számával ellátott fényképes kártyaformátumú igazolvánnyal rendelkeznek, amely megkönnyíti az azonosíthatóságot az intézmények és az állampolgárok részére is.

 

 

Az ellátottjogi munkatárs elérhetősége

 

Neve:

Sajtos Éva

Címe

Integrált Jogvédelmi Szolgálat

 

1134. Budapest, Tüzér u. 33-35.

Telefon:

06-20-489-9657

Zöldszám:

06-80-620-055

E-mail:

eva.sajtos@ijb.emmi.gov.hu

 

 

Gyermekjogi képviselet

 

A gyermekjogi képviselő ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermek e törvényben (1997. évi XXXI. törvényben) meghatározott jogainak védelmét, és segíti a gyermeket jogai megismerésében és érvényesítésében, valamint kötelességei megismerésében és teljesítésében. A gyermekjogi képviselő kiemelt figyelmet fordít a különleges vagy speciális ellátást igénylő gyermek védelmére.

 

Figyelemmel kíséri az óvoda, az iskola, a kollégium és a pedagógiai szakszolgálat intézményeiben folyó gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységet, segíti a gyermeki jogok érvényesülését. Indokolt esetben megkeresi az említett intézmények fenntartóját, illetve szükség szerint a gyermek érdekében a gyámhatóságnál eljárást kezdeményez.

  

Gyermekjogi képviselő tevékenysége során:

 • segít a gyermeknek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását;
 • segíti a gyermeket az állapotának megfelelő ellátáshoz való hozzájutásban, a gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszélésén, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat elhelyezési értekezletén az ezzel kapcsolatos megjegyzések, kérdések megfogalmazásában;
 • eljár a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, a gyermek, illetve fiatal felnőtt, valamint a gyermek-önkormányzat felkérése alapján,
 • eljár az érdek-képviseleti fórum megkeresése alapján;
 • a gyámhatóság kirendelése alapján képviseli a gyermeket a nevelési felügyelettel kapcsolatos eljárásban;
 • jogsértések észlelése esetén javaslatot tehet:
 1. gyermekvédelmi igazgatási bírság kiszabására;
 2. a jogsértés jövőbeni előfordulásának megelőzése érdekében a jogsértéssel érintettek között, szükség szerint szakértők bevonásával, egyeztető megbeszélés tartására a gyámhatóságnak;
 3. a jogsértő személy továbbképzésére a fenntartónak, működtetőnek.

A gyermekjogi képviselők munkájában kiemelkedő feladat a lakosság jogi ismereteinek és jogtudatosságának növelése, a gyermekek és a lakosság részére történő tájékoztatás.

 A gyermekjogi képviselők az IJSZ nyilvántartási számával ellátott fényképes kártyaformátumú igazolvánnyal rendelkeznek, amely megkönnyíti az azonosíthatóságot az intézmények és az állampolgárok részére is.

 

Gyermekjogi képviselő elérhetősége

 

 

Neve:

Berze Mariann

Címe

Integrált Jogvédelmi Szolgálat

 

1075. Budapest, Madách tér 3-4 .II.em.

Telefon:

06-20-4899-565

Zöldszám:

06-80-620-055

E-mail:

mariann.berze@ijb.emmi.gov.hu

Betegjogi képviselet

A betegjogi képviselői hálózatot az egészségügyért, a szociál- és nyugdíjpolitikáért, valamint a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztérium (Emberi Erőforrások Minisztériuma, EMMI) önálló szervezeti egységeként az Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ) működteti.

 

A betegjogi képviselő – törvényekben és a jogszabályokban meghatározott keretek között – védi a betegek jogait, segíti őket azok megismerésében és érvényesítésében.

 

A betegjogi képviselő tevékenysége során:

 • segíti a beteget jogai megismerésében, az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban,annak megértésében, az azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében;
 • segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását, mely megkeresésre az egészségügyi szolgáltató, illetve a fenntartó köteles a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb harminc munkanapon belül írásban válaszolni. (kivételt képez, ha a panasz orvoslásához más szerv vagy hatóság megkeresése szükséges, mely esetben 60 nap az ügyintézési határidő);
 • a beteg írásbeli meghatalmazása alapján - a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben - panaszt tehet az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és az eljárás során képviseli a beteget;
 • kapcsolatot tart – működési területén – az egészségügyi szolgáltatást nyújtókkal és fenntartóikkal, a térségi egészségszervezési pontokkal, az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal, a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervével és egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervével, a területi igazságügyi szakértői kamarákkal;
 • jogosult az egészségügyi szolgáltató területére belépni, iratokba betekinteni, az egészségügyi dolgozókhoz kérdést intézni;
 • rendszeresen tájékoztatja az egészségügyi dolgozókat a betegjogokra vonatkozó szabályokról, azok változásáról; különös figyelmet fordít a kiszolgáltatott helyzetben lévők betegjogi védelmére;
 • a felek közötti vita békés megoldására, egyezségre törekszik, melyet mediációval segít elő.

Az országos jogvédői hálózat keretében megyei illetékességgel működő betegjogi képviselők a fenti feladatokat az IJSZ által meghatározott, a jogvédelmi munkára vonatkozó szakmai feltételrendszer alapján látják el. Ebben a rendszerben került meghatározásra – többek között – a betegjogi képviselők fogadóóráinak rendje az egyes intézménytípusokban - elsősorban a fekvőbeteg intézményekben.

 

A szakmai feltételrendszer alapján a betegjogi képviselő az egészségügyi ellátórendszer valamennyi, hatósági működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató szolgáltatásait (alapellátás, járóbeteg-szakellátás, fekvőbeteg-szakellátás, egyéb egészségügyi ellátások) igénybe vevők számára elérhető.

 A betegjogi képviselők az IJSZ nyilvántartási számával ellátott fényképes kártyaformátumú igazolvánnyal rendelkeznek, amely megkönnyíti az azonosíthatóságot az intézmények és az állampolgárok részére is. Az IJSZ által meghatározott időtartamban fogadóórát tartanak a 100 ágyasnál nagyobb kapacitású fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatóknál.

 

 A betegjogi munkatárs elérhetősége

 

Neve:

Erhardtné dr. Gachályi Anikó

Címe

Integrált Jogvédelmi Szolgálat

 

1075. Budapest, Madách tér 3-4 .II.em.

Telefon:

06 20 4899 525

Zöldszám:

06-80-620-055

E-mail:

aniko.erhardtne@ijb.emmi.gov.hu

 

 

Krízis ügyelet telefonszám 0-24-ig: 06 20 231 8161

 

Gyermekvédő hívószám, gyermeket ért veszélyeztetettség esetén: 06 80 630 155

 

Országos Kríziskezelő és Információs telefonszolgálat, kapcsolati erőszak, gyermekbántalmazás, prostitúció, és emberkereskedelem áldozatainak a megsegítésére: 06 80 20 55 20